Header-smal

Algemene Voorwaarden

Ingang per maart 2019

Definities

 1. TREBLA gevestigd te Betje Wolffstraat 8, 2135 RS Hoofddorp. Website: www.treblaonderhoud.nl KvK nr.: 65030818.

 2. Dienstverlening van TREBLA: zoals te vinden op de website

 3. Wederpartij: de natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (nader te noemen Klant/
  consument) of rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (Opdrachtgever),
  welke een overeenkomst is aangegaan met TREBLA.

 4. Partijen: TREBLA en Wederpartij.

 5. Ingangsdatum: De datum waarop de overeenkomst is aangegaan.

 6. Aanvangsdatum: De overeengekomen datum waarop de dienstverlening van TREBLA aanvangt.

 7. Dag: kalenderdag met uitzondering van weekenden en erkende nationale feestdagen.

 8. Maand: kalendermaand.

 9. Schriftelijk: zowel in hard copy als per email.

 10. Algemene Voorwaarden: onderhavige document.

Artikel 1. Algemene Voorwaarden & Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van TREBLA, op iedere overeenkomst gesloten met TREBLA en op alle rechtsverhoudingen die uit genoemde overeenkomsten voortvloeien.

 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene Voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

 3. De Algemene Voorwaarden van TREBLA prevaleren te allen tijde, Algemene (verkoop- en inkoop-) Voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website en worden op aanvraag kosteloos eenmalig in hard copy toegezonden.

 5. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

 6. Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden door rechterlijke uitspraak geheel of gedeeltelijk nietig
  worden verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de nietige/ vernietigde bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benaderen.

 7. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien dan wel iets onvolledig regelen, zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen.

 8. Indien door TREBLA gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen.

 9. TREBLA is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigingen. Bij bestaande klanten geldt dat een dergelijke wijziging van kracht gaat nadat de Wederpartij van de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de hoogte is gebracht.

 10. Mocht TREBLA dusdanige wijziging in de Algemene Voorwaarden aanbrengen dat dit leidt tot een wezenlijke wijziging van de Overeenkomst, dan heeft de Wederpartij de bevoegdheid om de Overeenkomst op te zeggen tot uiterlijk zeven dagen na het in werking treden van de wijzigingen.

 11. Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden en de met de Wederpartij gesloten Overeenkomst(- en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Het Aanbod

 1. Het Aanbod (ook wel offerte) is vrijblijvend en vervalt na 14 dagen.

 2. De prijs genoemd in het aanbod is te allen tijde indicatief, tenzij anders overeengekomen

 3. TREBLA is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen tot het moment van acceptatie door de Wederpartij.

 4. Indien een Aanbod in afwijking van het voorgaande lid een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
  wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.

 5. Een samengesteld Aanbod verplicht TREBLA niet tot levering van een deel van de aangeboden dienst (-en)/zaak (of zaken)
  tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.

 6. In het Aanbod wordt opgenomen op welke wijze eventueel minder/meerwerk wordt afgerekend, indien hier geen afspraken over zijn gemaakt worden de door TREBLA gemaakte kosten in verband met meerwerk in rekening gebracht en gelden de normale (uur-) tarieven van TREBLA.

 7. Het Aanbod bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden Diensten.

 8. Alle in het Aanbod gemelde prijzen zijn gebaseerd op uitvoering tussen 07:00-18:00 uur.

 9. De start van de uitvoering en de opleverdatum van de Overeenkomst wordt vastgelegd in het Aanbod en gelden als een
  indicatie, niet als een fatale termijn, tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen.

 10. TREBLA is gerechtigd kosten verbonden aan het Aanbod bij de Wederpartij in rekening te brengen indien de Wederpartij
  hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte is gesteld.

 11. Het aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen en/of toekomstige opdrachten.

Artikel 3. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van schriftelijke aanvaarding door de Wederpartij van het Aanbod gedaan door TREBLA en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. De datum waarop de aanvaarding door TREBLA is ontvangen, is de ingangsdatum van de Overeenkomst.

 3. Binnen het kader van de Overeenkomst staat het TREBLA vrij de overeengekomen Dienstverlening naar eigen inzicht in te
  vullen.

 4. TREBLA is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten.

 5. Wijzigingen en/of aanvullingen in de overeenkomst moeten schriftelijk met TREBLA zijn overeengekomen.

Uitvoering van de Overeenkomst:

 1. TREBLA zal zich naar beste kunnen inspannen om de Overeenkomst met zorg en naar eigen inzicht uit te voeren en is daarbij
  niet gehouden aanwijzingen van Wederpartij op te volgen.

 2. Alle Diensten geleverd door TREBLA worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij Partijen schriftelijk en
  ondubbelzinnig anders zijn overeengekomen.

 3. TREBLA is niet verplicht de Werkzaamheden persoonlijk uit te voeren, maar is gerechtigd naar eigen inzicht de
  werkzaamheden te laten uitvoeren door één of meerdere derden/personen met dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties.

 4. TREBLA heeft het recht om naar eigen inzicht kleine wijzigingen in de uitvoering van het werk aan te brengen, voor zover dit
  geen wezenlijke verandering in het werk oplevert.

Artikel 4. De prijs

 1. De door TREBLA gehanteerde prijzen voor Opdrachtgevers zijn in euro’s en exclusief btw en voor consumenten in euro’s en inclusief btw . Op de factuur wordt zowel de prijs inclusief als exclusief btw weergegeven.

 2. In het geval sprake is van verhogingen in grondstofprijzen, vervoerskosten en heffingen van overheidswege is TREBLA gerechtigd deze kosten, die zien op werkzaamheden en/of te monteren (onderdelen van) inrichtingen die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door TREBLA verricht en/of geleverd moeten worden, aan Wederpartij door te berekenen

Artikel 5. Niet inbegrepen in de prijs
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in de prijs van het Aanbod niet begrepen:

 1. Schoonmaken/reinigen van andere zaken dan het te leveren.

 2. Verticaal transport.

 3. Spoedlevering of levering buiten kantoortijden om.

 4. Alle wijzigingen en aanvullingen van de Opdracht, waaronder wijziging in de uitvoering of wijzigingen veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid.

 5. Meerwerk veroorzaakt door een verborgen gebrek.

 6. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval.

Artikel 6. Betaling

 1. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, dient 50 % van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan vòòr aanvang van de werkzaamheden en de overige 50% dient te worden voldaan bij oplevering (TREBLA aan de werkzaamheden zoals overeengekomen in de offerte heeft voldaan).

 2. TREBLA kan de Wederpartij verzoeken tot het doen van een vooruitbetaling/aanbetaling, periodieke betaling of betaling in gedeelten.

 3. In geval een vooruitbetaling is overeengekomen is TREBLA niet verplicht over te gaan tot uitvoering van de desbetreffende Dienst(en), tot de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 4. In geval een vooruitbetaling is overeengekomen en Wederpartij deze verplichting niet is nagekomen, heeft TREBLA recht tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende (vertragings-)schade.

 5. Indien de Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij hier door TREBLA op is gewezen en deze de Wederpartij een termijn van vijf (5) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 5-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is TREBLA gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 6. Indien Wederpartij achterstallig is met betrekking tot zijn betalingsverplichting(-en), is TREBLA gerechtigd reeds geleverde zaken voor rekening en risico van Wederpartij op te slaan en de eerste oplevering uit te stellen tot aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

 7. De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan TREBLA te melden.
2/6

Artikel 7. Informatieverstrekking en geheimhouding

 1. De informatie waarvan TREBLA aangeeft dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is of waarvan de Wederpartij de noodzakelijkheid redelijkerwijs behoort te begrijpen, dient tijdig aan TREBLA te worden verstrekt.

 2. Indien de informatie bedoeld in het voorgaande lid niet tijdig aan TREBLA is verstrekt, heeft TREBLA het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.

 3. De Wederpartij geeft met het verstrekken van de informatie in lid 1 van dit art. toestemming aan TREBLA voor het gebruik van deze informatie in het kader van het vervullen van de Overeenkomst.

 4. Indien de door de Wederpartij aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de Wederpartij en is TREBLA gerechtigd hiermee verband houdende bijkomende kosten in rekening te brengen.

 5. De Wederpartij vrijwaart TREBLA voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de door Wederpartij verstrekte informatie.

 6. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 7. de Privacy Verklaring van Trebla is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Trebla en is te raadplegen op de website: www.treblaonderhoud.nl/privacy.

Artikel 8. Intellectueel Eigendom

 1. TREBLA behoudt zich de rechten van Intellectueel Eigendom (I.E.) voor op de door hem verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en/of offertes.

 2. Zonder schriftelijke toestemming van TREBLA mogen de door hem verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.

 3. Voor iedere gebeurtenis die is aan te merken als een inbreuk op een recht van intellectueel eigendom volgens het Nederlands BW, heeft TREBLA een onmiddellijk opeisbare vordering van €5.000, vermeerderd met €500 gedurende iedere dag dat de inbreuk voortduurt, oplopend tot een maximum van €10.000.

 4. De sanctie in het voorgaande lid laat het recht van TREBLA met betrekking tot het vorderen van schadevergoeding onverlet en ontslaat Wederpartij niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 9. Verplichtingen Wederpartij & Aansprakelijkheid

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen rusten op Wederpartij de volgende aansprakelijkheden en verplichtingen:
  1. Het zorgdragen dat voor de Aanvangsdatum is voldaan aan het verkrijgen van de benodigde vereisten, zoals
   vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, etc.
  2. Het beschikbaar stellen van een goed bereikbare en geschikte ruimte waar de te monteren zaken, materialen en/of
   gereedschappen opgeborgen kunnen worden of waar de aflevering kan geschieden.
  3. De ruimte onder voorgaande sub lid (1.b) moet dusdanig zijn beveiligd dat beschadiging, in welke vorm en op welke
   wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.
  4. Het verlenen van, alle redelijkerwijs te verlangen, medewerking door Wederpartij om een vlotte aflevering, montage en/
   of afwerking mogelijk te maken.
  5. De ruimte waarin gewerkt zal worden dient vrij te zijn van obstakels die de uitvoering van de werkzaamheden hinderen in
   welke vorm dan ook.
  6. De ruimte waarin gewerkt zal worden dient te beschikken over elektriciteit, gas, voldoende ventilatie, water en zo nodig
   verwarming welke kosteloos aan TREBLA (of door hem ingeschakelde derden) ter beschikking worden gesteld. Verder
   dient de ruimte te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids-) eisen.
  7. TREBLA (of door hem ingeschakelde derden) dient kosteloos gebruik te kunnen maken van de op lokatie aanwezige
   sanitaire voorzieningen.
  8. Indien in de betreffende ruimte werkzaamheden zullen worden verricht door derden, dienen deze werkzaamheden te
   zijn beëindigd voordat TREBLA (of door hem ingeschakelde derden) zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze
   ongehinderd zijn werkzaamheden kan verrichten.
  9. De ruimte(-s) waar TREBLA zijn werkzaamheden zal verrichten dient voor publiek gesloten te zijn.
  10. Het beschikbaar stellen van een voorziening voor het verzamelen van afval, zoals bouw- en chemisch afval, tenzij is
   overeengekomen dat TREBLA hiervoor zal zorgdragen.
  11. In het geval een lift/takel of een ander transportmiddel gebruikt moet worden dient deze met bediening door en voor rekening van Wederpartij ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende overheidsvoorschriften. Schade daarbij ontstaan is voor risico en rekening van Wederpartij, tenzij schuld van de zijde van de TREBLA vast staat
  12. TREBLA tijdig van informatie te voorzien betreffende de ligging van leidingen, kabels, etc. die niet vallen onder de WION of indien de ligging van de leidingen, kabels, etc. die wel onder de WION vallen is gewijzigd of mogelijk afwijkt van de bij het Kadaster bekende informatie.
 2. Indien Wederpartij niet aan de in dit artikel gestelde verplichtingen voldoet heeft TREBLA een direct opeisbare vordering met betrekking tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade en kosten.
 3. Indien buiten de schuld van TREBLA de levering niet op de daarvoor bepaalde tijd en plaats kan plaatsvinden, worden de zaken voor rekening en risico van Wederpartij opgeslagen.
 4. Verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen, machines, (bouw)materialen, etc. die TREBLA tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de Wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen, waaronder wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden en/of mankementen op de werklocatie, zijn voor risico van de Wederpartij.
 5. Zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan gaat over op de Wederpartij, op het moment van feitelijke bezitsverschaffing aan de Wederpartij.

Aansprakelijkheid:

 1. Wanneer de start en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Wederpartij verantwoordelijk is, kan TREBLA de voor hem daaruit voortvloeiende schade op de Wederpartij verhalen.

 2. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade verband houdende met alle door hem verstrekte of voorgeschreven ontwerpen, constructies, tekeningen, berekeningen, materialen, hulppersonen, leveranciers, uitvoeringsvoorschriften en door hem goedgekeurde ontwerpen van TREBLA

Artikel 10. Garantie

 1. TREBLA staat voor kwaliteit en deugdelijkheid en biedt daarom een garantietermijn van zes (6) maanden op de door TREBLA verrichte werkzaamheden. Hieronder moet worden verstaan dat eventuele gebreken in het werk die zich binnen 6 maanden na oplevering openbaren kosteloos worden verholpen.

 2. Voor schilderwerk (binnen en buiten) geldt een garantietermijn van zes (6) maanden.

 3. Indien de oplevering van het werk in delen heeft plaatsgevonden, beginnen de garantietermijnen te lopen bij de oplevering
  van deze gedeelten.

 4. Garantie betreffende door TREBLA geleverde electronica is te allen tijde beperkt tot de wettelijke garantie. Indien de fabrikant
  een langere fabrieksgarantie biedt, treed TREBLA niet op als tussenpersoon gedurende de langere garantieperiode
  aangeboden door de fabrikant..

 5. Garantie geldt alleen bij normaal gebruik. Hieronder moet worden verstaan: dat gebruik waarvoor het werk volgens de
  opdracht is bestemd.

 6. Garantie geldt alleen bij normale omstandigheden. Indien het werk is blootgesteld aan aan te grote vochtigheid of droogte,
  koude, hitte, zonlicht etc. kan dit negatieve invloed hebben op de garantie.

 7. TREBLA geeft in de volgende gevallen geen garantie op:

  1. Werken die gemaakt zijn op basis van door de Wederpartij voorgeschreven constructies.

  2. Materialen en/of aandelen in het werk die zijn verstrekt door de Wederpartij of materialen en/of aandelen die in zijn
   opdracht door derden zijn geleverd.

  3. Reparaties of andere werkzaamheden die door anderen/derden aan het werk zijn verricht, indien gebeurd zonder
   schriftelijke toestemming van TREBLA

  4. Glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen.

  5. Slijtage door normaal gebruik.

  6. Schade en slijtage als gevolg van verkeerd gebruik.

 8. Herstelwerkzaamheden en/of verandering aan werken die verband houden met de voorgaande subleden lid 5 sub a t/m c worden niet door TREBLA uitgevoerd, tenzij TREBLA zijn uitdrukkelijke goedkeuring heeft verstrekt.

 9. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien Wederpartij keuzes maakt die tegen het advies van TREBLA in gaan. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan materialen die volgens TREBLA niet aan de eisen voldoen die voor het betreffende gebruik nodig zijn voor een lange levensduur.

 10. Ten aanzien van geleverde apparatuur/zaken geldt de wettelijke fabrieksgarantie van de fabrikant.

 11. Indien een ruimte, waarin het werk wordt verricht/aangebracht, vóór de eerste oplevering in gebruik wordt genomen, komt dit
  geheel voor risico van Wederpartij en heeft mogelijk invloed op de garantie, dit ter beoordeling van TREBLA.

 12. Monsters, promotiemateriaal en/of brochures die door TREBLA verstrekt kunnen worden om een indicatie te geven van onder
  andere kleuren, afmetingen, gewichten etc., zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden enkel ter aanduiding, er kunnen
  derhalve geen rechten aan worden ontleend.

 13. De door TREBLA verstrekte zaken zoals bedoeld in het voorgaande lid blijven eigendom van TREBLA, tenzij anders
  overeengekomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De diensten aangeboden door TREBLA betreffen een inspanningsverplichting.

 2. Opdrachtgever vrijwaart TREBLA tegen aanspraken van derden welke direct of indirect met de geleverde Diensten en/of
  zaken van TREBLA samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

 3. TREBLA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is veroorzaakt doordat TREBLA is uitgegaan van te laat
  aangeleverde en/of onjuiste en/of onvolledige gegevens die door de Wederpartij zijn verstrekt.

 4. TREBLA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is veroorzaakt doordat TREBLA in de Opdracht keuzes heeft
  verwerkt op verzoek van de Wederpartij die tegen het advies in gaan van TREBLA

 5. TREBLA is in geen geval aansprakelijk voor (vertragings-) schade toegebracht/veroorzaakt door derden.

 6. TREBLA is in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist gebruik van door TREBLA geleverde zaken.

 7. TREBLA kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
  gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 8. De aansprakelijkheid van TREBLA is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaakbeschadiging en letselschade, aan zaken en
  personen van de Wederpartij , veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de geleverde zaak of door opzet of grove schuld van TREBLA.

 9. De aansprakelijkheid van TREBLA is steeds beperkt tot het door zijn verzekeraar uit te keren bedrag in voorkomend geval te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van TREBLA beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans totdat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TREBLA

Artikel 12. Inschakelen derden en aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is TREBLA gerechtigd derden in te schakelen.

 2. Bij het inschakelen van derden zal TREBLA de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

 3. De artikelen 6:6 lid 2 BW 6:76 en 6:171 BW worden, voorzover wettelijk toegestaan, buiten toepassing verklaard.

Artikel 13. Opschorting en Ontbinding

 1. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ten laste van Wederpartij, van schuldensanering of een andere omstandigheid waardoor Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het TREBLA vrij om de overeenkomst per direct op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van TREBLA tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van TREBLA op Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 2. TREBLA is bevoegd nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of na het sluiten van de overeenkomst TREBLA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen of indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of sprake is van omstandigheden die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van TREBLA kan worden gevergd.

 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TREBLA op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

 4. Indien de ontbinding aan Wederpartij toerekenbaar is, is TREBLA gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen
  de kosten die daardoor direct en indirect ontstaan.

 5. Indien TREBLA de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.

 6. Indien TREBLA tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor
  zijn ontstaan.

 7. Indien Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding
  rechtvaardigt, dan is TREBLA gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting van TREBLA tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 14. Tussentijdse Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Wederpartij, of indien TREBLA opzegt wegens redenen die
  Wederpartij zijn aan te rekenen, heeft TREBLA recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies, en is
  Wederpartij gehouden tot betaling van de door TREBLA reeds gemaakte kosten en tot dan toe verrichte werkzaamheden.

 3. Het recht op vergoeding van kosten die verbandhoudend met bezettingsverlies, zoals bedoeld in het voorgaande lid, vervalt
  indien de feiten en omstandigheden die aan de opzegging ten grondslag liggen aan TREBLA zijn toe te rekenen.

 4. Bij opzegging door de Wederpartij geldt dat Wederpartij is gehouden de reeds door TREBLA gemaakte kosten (uren, materiaal,
  etc) dient te voldoen.

Artikel 15. Overmacht.

 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop TREBLA geen invloed kan uitoefenen, waardoor de normale uitvoering of aflevering van het werk is belemmerd en/of TREBLA niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, onder meer:

  1. Overmacht van toeleveranciers van TREBLA

  2. Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, etc. die door Wederpartij is voorgeschreven.

  3. Overheidsmaatregelen.

  4. Elektrische storingen.

  5. Algemene vervoersproblemen.

  6. Werkstaking.

  7. Ziekte.

 2. De Wederpartij kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 90 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 3. Indien TREBLA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

 1. In geval van koop geldt dat alle geleverde en nog te leveren zaken uitsluitend eigendom van TREBLA blijven tot de Wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens TREBLA heeft voldaan.

 2. Hetgeen geleverd door TREBLA dat onder lid 1 van dit artikel valt, mag niet worden doorverkocht of als betaalmiddel worden gebruikt, worden verpand of op enige andere wijze bezwaard.

 3. De Wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van TREBLA te bewaren. De Wederpartij dient steeds datgene te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van TREBLA veilig te stellen.

 4. In geval van beslaglegging door derden, surseance van betaling of faillissement, is de Wederpartij verplicht om TREBLA daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 5. In geval TREBLA gebruik wenst te maken van het recht, zoals omschreven in dit artikel, is de Wederpartij verplicht TREBLA toegang te verlenen tot alle locaties waar de zaken van zich bevinden.

 6. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige rechten ten behoeve van TREBLA onverlet.

Artikel 17. Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen vijf (5) dagen na het ontdekken van situatie waarop de klacht gegrond is, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij TREBLA

 2. Bij TREBLA ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoord TREBLA binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 3. Een klacht schort de verplichtingen van TREBLA niet op, tenzij TREBLA schriftelijk anders aangeeft.

 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door TREBLA, zal TREBLA zoeken naar een passende oplossing.

Artikel 18. Geschillen

 1. Bij geschillen tussen Opdrachtgever en TREBLA zullen de partijen trachten deze onderling te schikken. Zonodig met behulp van een mediator. De partijen verdelen de kosten van de mediator gelijk.

 2. Geschillen met TREBLA, voortvloeiend uit aanbiedingen en overeenkomsten, waarvan een traject als genoemd in het voorgaande lid onsuccesvol is gebleken, worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van TREBLA, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. 


Vlag-EN